Home » Odpovědné Česko » TRENDEM BUDOUCNOSTI JE CIRKULÁRNÍ KANCELÁŘ
Sponzorováno

CESTA ÚSPOR A UDRŽITELNÉHO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Cirkulární kancelář je projekt Institutu Cirkulární Ekonomiky a CIRA Advisory, s.r.o., jehož cílem je přeměňovat kanceláře podle principů cirkulární ekonomiky. Soustřeďuje se tak na prevenci a minimalizaci odpadů v administrativních a kancelářských budovách a nastavení systému, který je v souladu s cirkulární ekonomikou a udržitelným rozvojem.

Rozhovor s Laurou Mitroliosovou, tvůrcem projektu Cirkulární kancelář a COO Institutu Cirkulární Ekonomiky a CIRA Advisory s.r.o.

S jakým záměrem vznikl projekt Cirkulární kancelář?

Projekt vznikl s jasným cílem, aktivně zapojit firmy do aplikace cirkulární ekonomiky do jejich každodenního fungování. Náš projekt chce nastartovat cirkulární přemýšlení ve firmách od kanceláře – místa, kde se utváří podoba firmy a kde tráví zaměstnanci velkou část pracovní doby. Cílem projektu je změnit model odpadové hospodářství, nakládání s energiemi, vodou a fungování gastroprovozu v kancelářských budovách tak, aby odpovídalo principům cirkulární ekonomiky. Věříme, že nastavení cirkulárního fungování v kancelářích je prvním krokem, který pomůže nastartovat proces změny myšlení ve fungování celé firmy od A do Z.

Pokud se domluví spolupráce, jak vypadá průběh projektu?

Prvním krokem je určení koordinátora projektu ve firmě. Následuje iniciační workshop, při němž zaměstnancům představujeme cíle projektu a dáváme prostor ke sdílení jejich nápadů.

Pokračujeme analýzou současného stavu nakládání s odpady a dalšími zdroji. Jedná se o rozsáhlou studii, kterou potom společně s navrhovanými řešeními předkládáme managementu firmy.

Následně začínáme fyzickou analýzou místního odpadu – vysypeme popelnice, odpad z nich roztřídíme tak, jak by se měl správně třídit a tím zjistíme, jaký je potenciál ke zlepšení třídění. V jednom kancelářském komplexu jsme například díky analýze odhalili, že třetinu veškerého vyprodukovaného odpadu tvořily papírové ručníky, které navíc stály firmu ročně částku v řádech stotisíců korun.

Před analýzou nikoho nenapadlo spočítat, kolik používání ručníků firmu ročně stojí. Někdy tak odhalíme detaily, které můžou mít velký dopad. Jedním z prvních kroků k cirkulárnímu fungování tak bylo nahrazení papírových ručníků tryskovými vysoušeči, což firmě ušetřilo peníze za odpad i za nákup ručníků.

Při analýze také hodnotíme efektivitu celého odpadového hospodářství a snažíme se jej přenastavit. Snížit množství popelnic na směsný odpad, přidat na tříděný, zmenšit či zvětšit jejich velikost, začít třídit bioodpad a kompostovat. V kancelářích řešíme umístění košů tak, aby je zaměstnanci měli po ruce a třídění pro ně bylo co nejjednodušší, což spojujeme se vzděláváním.

To může proběhnout formou přednášek, workshopů nebo třeba skrze firemní noviny či sociální sítě. Za velkou část odpadu stojí osobní nastavení zaměstnanců. Součástí řešení jsou proto i způsoby, jak inspirovat zaměstnance k šetrnějšímu chování, jako je dojíždění do práce na kole, MHD či sdílenou dopravou, snížení produkce z odpadu z obalů od potravin, konzumace lokálních potravin.

Kromě odpadů se zaměřujeme i na hospodaření s vodu a používání zelené energie, kde navrhujeme velmi konkrétní technologie a kroky vedoucí k šetření zdrojů, finančních i materiálových. Poslední součástí je provoz budov, kam patří například úklid prostor ekologickými čisticími prostředky, zefektivnění tisku, dodávání kancelářských potřeb nebo provoz restaurací v areálu. Cirkulární ekonomika zasahuje do všech oblastí.

Jaké úspory může přinést projekt do officů?

Překvapivě vysoké. V cirkulární ekonomice totiž nejde jen o to, aby byl provoz environmentálně šetrný, ale také ekonomický. U každého navrhovaného řešení proto počítáme jeho finanční nákladnost a návratnost. Je to hodně o počítání, dělání tabulek, grafů a modelů. Jako výsledek naší analýzy předkládáme firmám různé návrhy řešení, které se liší třeba právě na základě finanční nákladnosti. Z naší zkušenosti se v odpadovém hospodářství a provozu úspory projeví téměř okamžitě, u vody a energií pak v dlouhodobějším horizontu.

Kolik zájemců se již zapojilo a jakou máte zpětnou vazbu?

Momentálně se s několika firmami nacházíme v různých fázích projektu. Úplně ukončený máme zatím jeden větší projekt a na ten jsme sklidili samé pozitivní reakce. Manažeři pozitivně vnímají finanční úspory, které projekt přináší, CSR manažeři si pochvalují, že firma dělá něco, čím se můžou pochlubit. Zároveň projekt cirkulárních kanceláří přináší nové téma napříč celou firmou. Díky komplexitě projektu cirkulárních kanceláří každý zaměstnanec zjistí co je to cirkulární ekonomika a začne přemýšlet jak jí implementovat i do své činnosti, strategie firmy, výrobních procesů aj. Je to tedy jen první krok.

Jak může přiložit ruku k dílu CSR manažer a co řadový zaměstnanec?

Po zapojení do projektu jsou to právě CSR manažeři, nebo facility manažeři kdo se stávají koordinátorem projektu ve firmě. Setkáváme se i s tím, že je na firmu vyvíjen tlak právě od zaměstnanců, kteří mají zájem chovat se zodpovědně a šetrně i v kancelářích. Zaměstnanci můžou do projektu přicházet s vlastními nápady a také v mnohém ovlivnit, jak moc kancelář zatěžuje životní prostředí. Je totiž na zaměstnancích, jestli si kávu uvaří do jednorázového kelímku nebo znovupoužitelného hrníčku anebo jestli do práce přijedou sami autem nebo využijí sdílené formy dopravy.

Přeměnit fungování celé firmy na cirkulární je komplexní a časově náročný proces. Celá transformace však na konci přinese nejenom pozitivní environmentální dopad, ale i cesty pro ekonomické úspory v provozu.

Další článek