Home » Rodina » Nadace na ochranu zvířat – pomáháme a chráníme
domov

Nadace na ochranu zvířat – pomáháme a chráníme

Nadace na ochranu zvířat, nevládní nezisková organizace se statutem nadace, byla založena v roce 1994 paní Marcelou Lund, prezidentkou. Patronkou nadace je paní Marta Kubišová, zpěvačka. Od svého založení nadace hájí zájmy a práva zvířat (*Animal Rights) a zasazuje se o jejich pohodu (*Animal Welfare). Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystém.

Často si klademe otázku, proč je v současném světě stále mnoho lidí neschopných soucítit se zvířaty.

Pomáháme a chráníme
Známé ochranářské heslo Poznej a chraň!, na němž je založeno i poslání naší nadace, vyjadřuje základní předpoklad nezbytný k tomu, aby naše práce měla dlouhodobý smysl a dosáhla svého cíle. Často si klademe otázku, proč je v současném světě stále mnoho lidí neschopných soucítit se zvířaty. S živými bytostmi, které jsme k sobě připoutali pro jejich nesmírnou užitečnost, schopnost přátelství a věrnosti a pro další vlastnosti, které obohacují náš život. Proto pořádáme osvětové a vzdělávací akce, přednášky a semináře, nabízíme odborné poradenství pro širokou veřejnost, vytváříme a distribuujeme naučné publikace, organizujeme petiční iniciativy, akce pro veřejnost apod.

Poradenství
Nadace poskytuje poradenské služby pro širokou veřejnost, pomáhá při řešení konkrétních případů a aktivně vyhledává závažné případy týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitoruje podmínky chovu domácích, hospodářských, exotických, kožešinových a volně žijících zvířat. Nejširší poskytovanou službou je informační a poradenský servis určený široké veřejnosti. Zahrnuje praktické poradenství při řešení krizových situací, tzn. případů, kdy je zvíře v nouzi, týráno, opuštěno, zraněno apod. Nadace se snaží zajišťovat veškerou nezbytnou pomoc v případech bezprizorných, opuštěných a týraných zvířat. Nadace poskytuje bezplatné poradenství, doporučuje vhodný postup, nabízí právní, veterinární a další pomoc, dává podněty kompetentním orgánům k šetření a řešení případů týrání zvířat nebo závažného zanedbání jejich péče.

Získané finanční prostředky nadace přerozděluje zejména útulkům pro opuštěná a týraná zvířata, záchranným stanicím pro volně žijící živočichy a jiným neziskovým ochranářským organizacím v ČR, jejichž projekty naplňují nadační poslání a cíle.

Snaha o změnu legislativy
Jednou z velmi důležitých činností nadace je snaha o trvalé prosazování změn evropské a české legislativy, tvorba a připomínkování legislativních návrhů zákonů, vyhlášek a směrnic, které zvýší právní ochranu zvířat a zajistí jejich vyšší životní pohodu. Posláním nadace (s ohledem na její statut) je získávat a přerozdělovat finanční prostředky. Nadace zajišťuje finanční zdroje nejen pro podporu vlastní činnosti, projektů a kampaní, ale také k financování aktivit jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získává Nadace nejen z dárcovství soukromých a právnických osob, z dotací a grantů, ale také z Nadačního investičního fondu (NIF) a z veřejných sbírek ve prospěch ochrany zvířat. Získané finanční prostředky nadace přerozděluje zejména útulkům pro opuštěná a týraná zvířata, záchranným stanicím pro volně žijící živočichy a jiným neziskovým ochranářským organizacím v ČR, jejichž projekty naplňují nadační poslání a cíle. Pohotově a účinně pomáháme i v případě živelních pohrom, katastrof a jiných krizových událostí (např. povodní), kdy organizujeme finanční a materiální sbírky pro zvířata, útulky a záchranné stanice v postižených oblastech.

Projekty a kampaně
Nadace své poslání naplňuje realizací a podporou projektů, které odpovídají jejím cílům a prioritám, a vlastní činností, při níž využívá všech dostupných forem spolupráce se subjekty působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany. Naše aktivity, projekty a kampaně pořádáme zejména na území České republiky, podílíme se však také na významných celosvětových projektech a kampaních.

Hlavní projekty a kampaně Nadace na ochranu zvířat

 • SOS Zvíře
 • Pomozte naplnit misky v útulcích
 • Pes ve městě
 • Kastrace populace toulavých koček
 • Pomozte s námi zvířatům na portálu levneELEKTRO.cz
 • Pomozte s námi zvířatům na portálu slevy.hyperinzerce.cz
 • Kilometry pro zvířata
 • Obecná deklarace OSN na ochranu zvířat

S našimi aktivitami, projekty a kampaněmi nám může pomoci kdokoli, ať již formou dárcovství (finančními a materiálními dary), dobrovolné spolupráce (dobrovolnictví) nebo prostřednictvím sociálního a firemního marketingu.

SOS zvíře
Tento projekt se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbaným, opuštěným nebo handicapovaným zvířatům, a to zájmovým, hospodářským a exotickým zvířatům, volně žijícím živočichům i zvířatům drženým v zajetí. V rámci projektu SOS Zvíře nadace poskytuje bezplatné poradenské služby pro širokou veřejnost, pomáhá při řešení konkrétních případů a aktivně vyhledává závažné případy týrání zvířat a zanedbávání jejich péče. Cílem projektu SOS Zvíře je trvale zvyšovat povědomí laické i odborné veřejnosti o tématech ochrany zvířat, jak z oblasti právní ochrany, tak i životní pohody zvířat, o přirozených potřebách zvířat v zájmovém chovu, hospodářských a exotických zvířat i volně žijících živočichů, dále o příslušné legislativě, o možnostech přímé i nepřímé pomoci zvířatům apod.

K naplnění cíle projektu SOS Zvíře přispívá stálé rozvíjení spolupráce s orgány státního veterinárního dozoru a dalšími zainteresovanými institucemi, a to zejména se Státní veterinární správou ČR a jejími krajskými inspektoráty, s jinými ochranářskými organizacemi, s útulky pro opuštěná a týraná zvířata, se záchrannými stanicemi pro volně žijící živočichy, s odborníky a dobrovolníky v přímé a nepřímé ochraně zvířat v celé České republice.

Na úseku ochrany zvířat je velice důležitá koordinace aktivit ve smyslu rozdělení kompetencí mezi spolupracujícími organizacemi a jednotlivci, což vede ke zkvalitnění podávaných informací, navrhovaných a realizovaných řešení. Z tohoto hlediska je významnou dílčí aktivitou projektu SOS Zvíře tvorba a rozšiřování databáze a sítě spolupracujících ochranářských a dalších organizací a jednotlivců působících v ochraně zvířat i jiných oborech činnosti.

V rámci projektu SOS Zvíře nabízí nadace bezplatné poradenství a informace pro širokou veřejnost (internet, telefon, email, diskuzní fóra, sociální sítě, sdělovací prostředky / média).

Pro veřejnost nadace provozuje tel. linku SOS Zvíře č.: 222 135 460 a emailovou poradnu ([email protected]) se stejným názvem. Veřejnost má možnost obrátit se na nadaci s dotazy a podněty ke konkrétním případům, u nichž je podezření na týrání, zanedbání péče či opuštění zvířete. Dále Nadace provozuje pravidelnou bezplatnou Psí poradnu pro veřejnost.

Pomozte naplnit misky v útulcích
Nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Czech s.r.o., výrobce krmiva pro psy a kočky, zahájily v roce 2009 spolupráci na kampani „Pomozte naplnit misky v útulcích“, jejímž cílem je celkové zlepšení situace opuštěných a týraných domácích zvířat v útulcích v České republice.
V letošním roce jsme úspěšně uzavřeli již 6. ročník této kampaně, která probíhala téměř ve všech obchodních řetězcích v ČR. Do konce tohoto roku přerozdělíme mezi 32 vybraných útulků celkem 45 tun krmiva značek Pedigree a Whiskas.

V průběhu let 2009 – 2013 se kampaň rozšířila o doprovodné aktivity:
„Darujte krmivo pro útulek“ a „Dejte domov zvířeti z útulku“ realizované v hypermarketech Globus, „Nakrm psa, zn. SpěcháTo!“, „Nakrm kočku, zn. SpěcháTo!“ a „Naplňte misky, zn. SpěcháTo!“ pořádané na internetovém portálu SpěcháTo.cz. V roce 2012 byl realizován 1. ročník této kampaně na Slovensku. Jedná se o unikátní charitativní aktivitu na území ČR. Pro útulky v ČR má velký význam a představuje pro ně zásadní podporu a zároveň konkrétní pomoc ve formě darovaného suchého krmiva značek Pedigree a Whiskas. Finanční prostředky ušetřené za nákup krmiva mohou útulky použít na zkvalitnění veterinární a další péče o zvířata, na kastrační programy, nákup materiálního vybavení a chovatelských potřeb pro zvířata, na investice spojené s výstavbou nových kotců, depozitů a výběhů pro zvířata apod. Kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“ a její doprovodné aktivity zajišťují osvětu široké veřejnosti v oblasti problematiky opuštěných a týraných zvířat v ČR, pomáhají zvířatům v útulcích formou darovaného krmiva, finanční a materiální pomocí, podporují odpovědný vztah české veřejnosti ke zvířatům a přímé i virtuální adopce zvířat z útulků.

Pes ve městě
Projekt Pes ve městě je, zjednodušeně řečeno, zaměřen na populaci psů v městské aglomeraci. V rámci projektu nadace publikovala osvětovou informační brožuru a leták Pes ve městě, reagující na neustále se zvyšující počet psů v městských aglomeracích v ČR. Postihují zásadní aspekty problematiky chovu a držení psa; základní pravidla péče o psa a hlavní zásady správné výchovy, ale také informace vztahující se k povinnému nezaměnitelnému značení a registraci psů, dále kam se obrátit v případě ztráty psa, jak předcházet a řešit konfrontaci psa s jeho okolím, kde se nacházejí „zóny volného pohybu psů“, hřiště pro psy apod. Bezproblémové a oboustranně spokojené soužití lidí a psů je v současné době podstatným aspektem každodenního městského života.

Kontrola populace toulavých koček
Nadace dlouhodobě podporuje kastrační programy populace toulavých koček na území České republiky, a to nadačními příspěvky i osvětovou činností – zejména vydáním osvětového informačního letáku s názvem 5 důvodů pro kastraci populace toulavých koček. Nadace se tímto snaží působit na chovatele koček a přimět je k odpovědnosti a podpoře kastrací koček tak, aby se zamezilo nekontrolovatelnému růstu jejich populace.

Kilometry pro zvířata
Projekt Kilometry pro zvířata nadace úspěšně realizuje již několik let. Cílem projektu je osvěta a šíření témat ochrany zvířat a oslovování české i zahraniční veřejnosti k podpoře a zodpovědnému vztahu ke zvířatům. Počet běžců každým rokem přibývá. Naši běžci se účastní různých běžeckých závodů po celé České republice, ale i v zahraničí, na nichž touto aktivní, zdravou a sympatickou formou šíří nejen dobré jméno nadace, ale zejména osvětu v oblasti ochrany zvířat. Běžci tak prezentují nadaci a její charitativní aktivity, kampaně, projekty a petiční iniciativy. V rámci tohoto projektu také všichni registrovaní běžci věnují nadaci 1,- Kč za každý uběhnutý kilometr v tréninku a v závodech. V roce 2013 se našim běžcům díky uběhnutým Kilometrům pro zvířata podařilo vybrat pro nadaci finanční příspěvky v celkové výši 11 824,- Kč. Projekt Kilometry pro zvířata přes zimu sice odpočívá, na jaře však máme v plánu s ním znovu „vyběhnout“. Pokud máte sportovního ducha a chcete se stát naším běžcem, neváhejte se přihlásit, rádi Vás uvítáme v našem běžeckém týmu. Více informací o Nadaci na ochranu zvířat a jak nám můžete pomoci, najdete na našich stránkách www.ochranazvirat.cz. Pomozte spolu s námi pomáhat zvířatům! Děkujeme.

 Jak nás můžete podpořit? Jak se můžete zapojit?

 • Pokud chcete podpořit naši činnost a přispět na ochranu zvířat, můžete tak učinit následujícími formami. Za všechna zvířata vám předem děkujeme!
 • Poskytnutí finanční podpory/daru
   • Děkujeme za jakoukoli částku zaslanou na bankovní účet Nadace na ochranu zvířat, vedený u ČSOB, a. s., číslo účtu: 576843633/0300. Na platebním příkazu, prosím, uvádějte konstantní symbol 558.
   • Můžete nás podpořit jednorázově či pravidelně, např. formou trvalého příkazu k úhradě. I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam. Váš finanční dar je daňově odpočitatelnou položkou a my Vám na požádání rádi vystavíme potvrzení o jeho přijetí.
Další článek