Domovská stránka » Inovace a technologie » Inovativní Česko » VSADILI JSME NA INOVACE PRO BUDOUCNOST BEZ DÝMU Z CIGARET
Inovace a technologie

VSADILI JSME NA INOVACE PRO BUDOUCNOST BEZ DÝMU Z CIGARET

HUUB SAVELKOULS

Vystudoval ekonometrii v Amsterodamu, pracoval pro NATO a od roku 1994 působí ve vrcholných manažerských pozicích ve vedení Philip Morris International. Ředitelem pro udržitelnost je od března 2019.

Dosavadní slibné výsledky společnosti Philip Morris International (PMI) shrnuje v rozhovoru ředitel PMI pro udržitelnost Huub Savelkouls. Většinu výrobků PMI ještě tvoří produkty na bázi spalování tabáku, od roku 2016 jsou však stále častěji nahrazovány moderními bezdýmnými produkty. Ty představují lepší alternativu pro spotřebitele, kteří by jinak pokračovali v kouření. PMI o svých výsledcích pravidelně informuje ve své Integrované zprávě o udržitelnosti firmy. V ČR působí PMI prostřednictvím Philip Morris Česká republika a. s.

Může být tabáková společnost udržitelná, pokud jde o dopady na zdraví?

Jako tabáková společnost nemůžete o tématu udržitelnosti hovořit vážně, pokud nemluvíte o svém produktu. Abychom se stali udržitelnou tabákovou společností, musíme podniknout veškeré kroky k úplnému nahrazení cigaret alternativami bez kouře, které jsou ve srovnání s cigaretami méně škodlivé. Inovace jsou proto jádrem naší firemní strategie. Naši stakeholdeři se nás občas ptají, proč jsme svůj byznys s cigaretami neprodali, abychom urychlili transformaci firmy. Prodej by skutečně způsobil to, že bychom se rychleji stali firmou „bez kouře“, ale nevyřešil by problém s cigaretami – jen by tento problém přesunul na někoho jiného, kdo by ho musel vyřešit. Naším cílem není jen vytvořit z PMI bezdýmnou společnost, ale udělat z cigaret něco, co je už překonané. Jsme přesvědčeni, že toho lze nejlépe dosáhnout vnitřní transformací.


V roce 2016 jsme oznámili novou vizi: zajistit budoucnost bez kouře, a to přesměrováním finančních i lidských zdrojů do vývoje, vědeckého podložení a odpovědné komercializace bezdýmných produktů s cílem co nejdříve jimi cigarety nahradit úplně. Od té doby jsme udělali obrovský pokrok. Naše bezdýmné produkty jsou nyní k dispozici na 52 trzích. Více než 11 milionů dospělých na celém světě přestalo kouřit a zcela přešlo na bezdýmné produkty PMI. Tyto úspěchy, spolu s naší prací na snižování dopadu na životní prostředí a sociálních dopadů v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci, jsou součástí naší nedávno publikované Integrované zprávy 2019, která je volně k dispozici na adrese https://www.pmi.com/sustainability.


Můžete se s námi podělit o nějaké z klíčových údajů týkajících se pokroku v transformaci firmy, které dokazují, že jste skutečně na cestě k budoucnosti bez kouře?

V roce 2016 jsme představili sadu výkonnostních indikátorů, označovanou jako Ukazatele transformace našeho podnikání, které transparentně měří a ověřují náš pokrok na cestě k realizaci závazku vytvořit svět bez cigaret. Ty ukazují, jak přesouváme významné zdroje do oblasti vývoje bezdýmných produktů – 98 % ze všech výdajů na výzkum a vývoj a 71 % z celkových výdajů na komercializaci bylo v roce 2019 vyčleněno na bezdýmné produkty. V roce 2019 pocházelo téměř 20 % našich čistých příjmů z bezdýmných výrobků, zatímco v roce 2016 to bylo 2,7 %. Momentálně chceme dosáhnout toho, aby do roku 2025 tvořily 38–42 % z našich celkových čistých příjmů právě bezdýmné produkty. V loňském roce přesáhly čisté příjmy z bezdýmných produktů 50 % celkových čistých příjmů už na čtyřech trzích. To spolu s naším úsilím v oblasti dodavatelskoodběratelského řetězce ukazuje významný pokrok, kterého jsme dosáhli za pouhých 4–5 let.

Více než 11 milionů dospělých na celém světě přestalo kouřit a zcela přešlo na bezdýmné produkty PMI.

Prozradíte nám, jakých úspěchů v oblasti udržitelnosti dosahujete v České republice?

Je velmi těžké vybrat jen několik málo z nich, ale na co jsem opravdu velmi pyšný, to je například úrazovost. V našem kutnohorském výrobním závodě jsme v roce 2019 dosáhli skvělé nulové míry úrazovosti. Dále jsme zaznamenali významný úspěch v oblasti minimalizace odpadů. Díky úsilí našich zaměstnanců dosáhla míra recyklace více než 90 % veškerého odpadu, vyprodukovaného výrobním závodem. Navíc v říjnu jsme dosáhli
cíle 0 % odpadu určeného k uložení na skládku. Odpad tak směřuje buď k recyklaci (více než 90 %), nebo k energetickému využití.

První pololetí roku 2020 bylo ve znamení onemocnění COVID19, realizovali jste nějaké projekty na pomoc ohroženým skupinám?

Nejprve jsme zajistili naše zaměstnance. Vybavili jsme je osobními ochrannými pomůckami a poskytli jim dezinfekci na všech místech v továrnách. Působíme po celém světě a museli jsme se ujistit, že jsou naši zaměstnanci při práci v bezpečí a zavázali jsme se k udržení jejich pracovních míst. Následně jsme reagovali na nejnaléhavější potřeby stakeholderů z celého světa. Od mnoha z nich jsme obdrželi spoustu žádostí o finanční nebo materiální pomoc. Podařilo se nám také využít stávající infrastrukturu některých našich továren, abychom vyrobili například dezinfekční prostředky na ruce.

Jak jste pomáhali konkrétně v České republice?

V České republice jsme stakeholdery finančně i materiálně podpořili více než 16 miliony korun. Úplně na začátku pandemie jsme spustili Mimořádný fond Philip Morris ČR na podporu pracovníků v první linii, z něhož jsme podpořili několik velkých nemocnic. Peníze byly určeny na pořízení plicních ventilátorů a osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory, jednorázové rukavice, dezinfekce a další).
Kromě toho jsme poskytli i finanční prostředky na regenerační činnost sester a dalších nelékařských pracovníků zapojených do péče o pacienty s COVID19.

Co se týká materiální podpory, chci vyzdvihnout zejména projekt Tablet od srdce. Právě díky němu jsme pomohli vybavit domovy pro seniory v celé ČR devíti stovkami digitálních tabletů s datovými SIM kartami. Senioři tak mohli zůstat v kontaktu se svými rodinami a audiovizuálně se s nimi spojit i v době zákazu návštěv. Rozdali jsme přes 200 000 kusů chirurgických roušek a více než 1000 litrů dezinfekce ANTI-COVID mnoha obcím, úřadům, domovům sociální péče, zubním lékařům a dalším. Spustili jsme obědovou iniciativu na podporu místní komunity – naše závodní jídelna v kutnohorské továrně poskytla každý pracovní den 50 jídel rodinám v tíživé sociální situaci. V rámci interní zaměstnanecké iniciativy PMI šije dokázali naši zaměstnanci ušít stovky bavlněných roušek, které pak putovaly na charitu nebo do rodin zaměstnanců.

Další článek